1. สยามโซน
 2. ชิงรางวัล

เกม Ready Player One

เกม Ready Player One

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับ USB Hub

 1. คุณ นพดล ไกรวิเศษ

ผู้โชคดีที่ได้รับ กระเป๋า Ready Player One

 1. คุณ กฤษณี นาวายนต์

ผู้โชคดีที่ได้รับ เสื้อ Ready Player One

 1. คุณ เบญจรัตน์ ลิ่มวิวัฒนา

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลปลอบใจ

 1. คุณ ปราณี ธาดาสันต์
 2. คุณ รชรส เอนกบุณย์
 3. คุณ ศุภลักษณ์ ประเสริฐแสง
 4. คุณ ยุวดี วรรณฉวี
 5. คุณ ปาณนาถ วงษ์โทน

กติกาและเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ชื่อที่อยู่สำหรับส่งของรางวัล จะต้องเป็นชื่อที่อยู่เดียวกับผู้ที่ได้รับรางวัล
 2. ต้องเขียนชื่อที่อยู่ของตัวคุณเอง และ วงเล็บมุมซอง ชื่อของรางวัลที่คุณได้ บนซองที่ส่งมาถึงสยามโซน.คอม เพื่อให้ทีมงานสามารถคัดแยกจดหมายได้โดยไม่ต้องเปิดซอง
 3. หากเป็นรางวัลที่ต้องแนบแสตป์ จะต้องแนบแสตมป์มาให้ครบ และไม่ต้องติดมาบนซอง โดยแสตมป์ที่แนบมาจะต้องไม่ใช่แบบที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ และไม่ใช่อากรแสตมป์
 4. หากเป็นรางวัลที่ต้องแนบซอง ขนาดซองที่ส่งมาจะต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดซองที่กำหนดให้
 5. หากว่าทำผิดกติกา ทางทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการส่งของรางวัลอื่นไปทดแทน
 6. ทางทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะจัดส่งของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันกลับไปแทน และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือชำรุด ของซองหรือของรางวัลอันเนื่องมาจากระบบไปรษณีย์

ขั้นตอนการรับของรางวัล

 1. หมดเขตการส่งซองมารับรางวัลวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (พิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์)
 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้การรับรางวัลดังนี้
  1. กระดาษเขียนชื่อที่อยู่ถึงตัวท่านเองสำหรับติดหน้าซอง
  2. แสตมป์ 30 บาท หรือ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกสามารถแนบเป็นเงิน 30 บาทก็ได้ (ทางทีมงานไม่รับผิดชอบในกรณีที่จดหมายสูญหายระหว่างการส่ง)
  3. สำเนาบัตรประชาชน เพื่อป้องกันการแอบอ้าง (ควรใช้ปากกาขีดคร่อมบัตร เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบ หากว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้บัตรที่มีรูปและออกโดยราชการแทน เช่น บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษาวิชาทหาร บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ โดยเห็นชื่อ และภาพหน้าชัดเจน)
 3. นำอุปกรณ์สำหรับรับรางวัลทั้งหมด ใส่ซอง (ขนาดใดก็ได้) ปิดซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
  www.siamzone.com
  1351/4 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 4. เขียนชื่อที่อยู่ของตัวคุณเองในตำแหน่งชื่อผู้ส่ง (มุมบนซ้ายของซอง หรือหลังซอง)
 5. วงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า "รับรางวัลเกม เกม Ready Player One + (รางวัลที่ได้รับ)"
 6. รอรับของรางวัล โดยของรางวัลจะจัดส่งหลังจากวันหมดเขตรับซอง ประมาณ 1 เดือน