ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว

« กลับไปดูตำแหน่งงานอื่นๆ

คุณสมบัติ:

ขอบเขตงานหลัก:

ขอบเขตงานอื่น:

ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์สมัครงานเป็นภาษาไทยมาที่ szjob@siamzone.com (เขียนมาในเนื้ออีเมลเลย ไม่ต้องแนบเป็นไฟล์) ระบุ

ตอบคำถามต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง (เขียนมาในเนื้ออีเมลเลย ไม่ต้องแนบเป็นไฟล์)

ข้อควรระวังในการสมัครงาน ควรอ่านคุณสมบัติและขอบเขตงานที่สมัครให้ละเอียด พิจารณาว่าเป็นงานที่เหมาะกับผู้สมัครหรือไม่ และควรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งใบสมัคร เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง

© www.siamzone.com