Dr`kid : มาระบายโดยไม่เปลี่ยนภาษากัน

23 ก.ย. 57 10:23 น. / ดู 3,254 ครั้ง / 59 ความเห็น / 2 ชอบจัง / แชร์
Fvhpg[njv,kdqqq ly[loqqq w,ji^hg]p;jk9y;gv'i^hl7dpy'w'
lo.0[hk'fb lk,xuc]h;ot 8bf;jkw,jrpkpk,gsiv ตัวอย่างด้านบนเลย  ;)~
เลขไอพี : ไม่แสดง

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | .บ้าไปแล้ว{?}' | 23 ก.ย. 57 10:37 น.

http://lullar-de.appspot.com/

ไอพี: ไม่แสดง

#2 | Gyumun | 23 ก.ย. 57 11:36 น.

5hk,7':jvo9y;gv'vpjk'oyho ,7'8bf;jkd^0t0e,7'w,jwfhgsiv
g;]k8bf57'dHc8j8hoskwvfu,7' c]h;0twfhgsHosohk
d^8;i0tvp^jc8j.omuj-v'd^
c]tdy[,7'muji^h;jkgvnhv,w,j57' d^8;i0tsp6f8ije8i;P.=jws,

ไอพี: ไม่แสดง

#3 | ชอกโกแลตลาวา | 23 ก.ย. 57 12:01 น.

g[njv8jtg[njv ,uginjv'i[d;o0b9.0g:H'F89iqqq g[njv=b[skp

ไอพี: ไม่แสดง

#4 | มาร์ชเมลโล่. | 23 ก.ย. 57 12:39 น.

FvhFssss gs'k=b[skpg]p0hkkk ,kl]y[dyo,yhp.shd6gxHo8ombh',7'
gznjv,7'0twfh8bf57'd6[hk' d]y[,kme9y;'Uv'c'U'.ljd6vudw,jwfhgsiv
ivwfhgl,vot 

ไอพี: ไม่แสดง

#5 | beyours | 23 ก.ย. 57 13:05 น.

rpkpk,shk,.09y;gv'c]h;ot c9jmew,pbj'shk,d]y[pbj'iyd
w,ji^hg]p;jk0tmepy'w'fu [k'8iyh'dHvpkd5vpvvd,k
c9jmew,vud.0d]y[[vd;jkvpjkpv,crh
5hkw,ji^hl7dvtwi dHvpjkme.shs;yjows;g]p

ไอพี: ไม่แสดง

#6 | มนุษย์คนหนึ่ง | 23 ก.ย. 57 13:16 น.

w,jg8p8bf,kdjvo;jkdkicv[=v[.8ilyd8o,yo0tpkd-okfouh
,yow,jpkd9i'mujg;]k=v[sivd
,yopkd9vomuji^h9y;;jk9hv'9yf.0oujcs]t
=v[ot 8;kp!

ไอพี: ไม่แสดง

#7 | `Bunnypx | 23 ก.ย. 57 17:01 น.

vpkd,uzy;/iyj' 

ไอพี: ไม่แสดง

#8 | "ฮ.เฮียพาเฮี้ยฮ่อง. | 23 ก.ย. 57 17:12 น.

-hvlv[! 
d^w,jojkwxlv[g]p ovos]y[vp^j[hkofud;jk 8tcoovvd,kdHgmjkqdyovp^jfu!

gshv gsonjvp;jt gsonjvpdy[vtwis]kpqvpjk'
rujivvp^jotg;hp syod]y[,k,v'sojvp w,jg8pskpwxwso
8bf57'0ib'q vpkdg0v vpkddvf...

5hk0t86pdyo;yo]txitFp8c[[ouhdHgvkgsvt;t
d^dHspbj'gxHo Cyf!

ไอพี: ไม่แสดง

#9 | ฮั่นแน่. | 23 ก.ย. 57 17:57 น.

okp=v[Cyoi7gx]jkM Cyo=v[okp,kokoc]h;ot""=j;piy[sy;.0Cyomu ,kgxHocaodyog5vt<3 -vihv']t g,njvwsijgik0twfhgxHocaodyolydmu Cyoivvp^jot""iv.shokpgvjp8eoyhovvd,k"""g5vtot""luahk-v'Cyo ;)

ไอพี: ไม่แสดง

#10 | เจ้าหญิงหลงยุค | 23 ก.ย. 57 19:20 น.

it[kp]ht w,jgdi'.0]ht
gik,ugrnjvo8oo7'mujlobmdyo,kd rvphkpFi'giupogikdy[ok'dHvp^jfh;pdyooujcs]t c9j8o]tshv'
zjkowxokogikdHpy'lobmdy[ok'gs,nvogfb, c9jc]h;gikdy[ok'dH9jk',ugrnjvo.s,jdyogovt gik,ugrnjvogxHogfHdgiupo
c9jok',ugrnjvogxHo11if gik[vdok'c]h;ot;jkvpjkwx8[dy[r;doyho,yo0tglupdkigiupo c9jok'dHpy'8[9jv 8nvc[[;jkgikg-hk.0ok'9i'muj;jkgrnjvo,yodH9hv',u[hk'cs]t c9joujrv,yo,uc[[ok'11if-7hovht phkpw,jgmjkwiok',ucao.s,jc]h;38o gikc[[cm[vpkd9yfgrnjvodtok'vht c9jdHd]y;ok'0tglup8o gikmew'fuohvv sinv0tx]jvpgvkw;hc[[ouh 

ไอพี: ไม่แสดง

#11 | loear'# | 23 ก.ย. 57 19:24 น.

gikg:H',kdq i^hl7d9y;gv'g:H'w,js,f:t5m6dvpjk',yogpvt0ow,ji^h9y;gv',uxyPskvtwi ,v'.8iqdHw,j0ib'.0wxs,fi^hl7dlbj'mujmewxmyh's,fw,jg8p,u8;k,s,kpg]pmujg8p8bf;jkw;h.0wfhc9jd]y[w,j.=jmuj8bf;jkfumujl6fd]y[gd]upfmujl6f gd]upfF,g,ho9Nc[[ouh l;ylfu

ไอพี: ไม่แสดง

#12 | `คิมคิบอมคิมทงเฮ | 23 ก.ย. 57 22:16 น.

,7'8;k,vjkosoy'lnvlv[xtvbg[]l
8nvgg[[gsonjvp.0dy[9y;gv'0y'ot
vjkowxg]jowx 0ti^hginjv'ws,
57'gdif0t3.81dHgsvt gmv,ouh0tgxHow']6hogvk
l^hqot rpkpk,g0hkw;h 0txbfgmv,gg]h; gphgphgph

ไอพี: ไม่แสดง

#13 | n2'sํ | 23 ก.ย. 57 22:20 น.

gvk,7'vvdwx0kdF]dmuj8jt ojkg[njv

ไอพี: ไม่แสดง

#14 | .`mqxpenguin- | 24 ก.ย. 57 08:07 น.

c9j9bfmujCyow,j.=jgrup'8ogfup; mujwfhiy[mjkmumujclofugs]jkoyhoooooooo

ไอพี: ไม่แสดง

#15 | เมฆา_สีเทา#? | 24 ก.ย. 57 12:46 น.

gikcv[=v[8o.om;b9 c9jgs,nvog-k0t0t,u.8i.o.0c]h; Vinv..

ไอพี: ไม่แสดง

#16 | `micb.- | 24 ก.ย. 57 19:09 น.

vpkdgxHo8omuj5^drujg]nvd vpkd.shruj=v[gikgs,nvomujgik=v[ruj xbfgmv,dhw,jwfhg0vdyo 8bf57'0tcpj]ti^h,yhp galdHw,j,u wv0udhw,j,u 8bf57'otg;hpppp 

ไอพี: ไม่แสดง

#17 | linxlin | 25 ก.ย. 57 09:07 น.

g[njv;jtvpkd]n,vvdwx0kd8;k,8bfgikwfhc]h;,yh'cd 

ไอพี: ไม่แสดง

#18 | โลกของฉัน | 25 ก.ย. 57 22:17 น.

mydwxdHw,j9v[mew,rvd^86p.od]6j,c,j'g'up[dyos,f;tgxHowidyogoujpd6g[njvvtc,j'gxHowidyoD6]tg[njv

ไอพี: ไม่แสดง

#19 | ไออ้วนนุ่มนิ่ม | 25 ก.ย. 57 22:51 น.

gsonjvpdy[m6dginjv'vpkdwfhgrnjvomuj0ib'.0 g[njv8ow,j0ib'.0 vpkdl;p vpkdi;p vpkd.shcao,ug;]k.shgpvtqqqqq g[njvvvv gsonjvppp vpkd,u8omuj8vp.sh8exi7Kk9]vfg;]k w,j.=jgik,uxitFp89vomujg-kgs'k

ไอพี: ไม่แสดง

#20 | #เห้ย | 26 ก.ย. 57 00:53 น.

i^h9y;lydmugsvtwv8oF'j =v[,kme.shs;yjows;c]h;dHmegxHow,j.lj.0
wvgdiupoiydotg;hprujVvo 

ไอพี: ไม่แสดง

#21 | #!kuekviisns$;' | 26 ก.ย. 57 10:05 น.

g,njvwi0tzv,;ttttttttt 

แก้ไขล่าสุด 26 ก.ย. 57 10:06 | ไอพี: ไม่แสดง

#22 | .mintina | 26 ก.ย. 57 10:47 น.

0t;yogdbfgikc]h;oht d]y[,kskgikwfh,yhp d]y[,kvp^jdy[gikdjvo.

ไอพี: ไม่แสดง

#23 | CRUSH0NY0U! | 26 ก.ย. 57 17:05 น.

FTjvusohkzyfaydggd'0nf,7'gg,j'gsuhpgsuhp,kddiyddyo.shrvvu8^jgrnjvog;i9tw]mbh'grnjvog]]nvd,yovu8;kp8omujs;y'fudt,7',7'w,jiydg8hk,7'wxiydvugsuhpoyjo,7',yog];s]vd];'Fdsdgdj'pbj'd;jk.8i.oF]dwx9kpwxd^r^fwx9yh'gpvt8bf;jjk,7'0tfu-7hoF58;kp,7'w,jleo7dlydobfvusjkgvhps]vd];'=b[skpiyddyo0o9kpg]potvugsuhpmyh'lv'vuoidodlv'sy;vu8;kps]vd];'8ovnjovusjk-v.sh,7'Ffo9k,lov'Ffombh'gs,nvomuj,7'mbh'd^-v.sh,7'Ffos]vdFfogg[[muj,7'medtd^vugrnjvo=yj;megxHospbj'lylvu8ooblypfuvugrnjvogpvtvuxitglib{vug]bLvu8ovpkd8[-v.sh,7'gg,j'glupm6dvpjk'myh'grnjvomyh'ginjv'giupom6dvpjk'g]p ay8


vu9vggs] damn

แก้ไขล่าสุด 26 ก.ย. 57 17:08 | ไอพี: ไม่แสดง

#24 | แว่นต๋าาา | 26 ก.ย. 57 17:44 น.

g,njvwi0tsyo,k,v'dyo[hk';t i^h,yhp;jk8omuujgik,yodHmhvgs,nvodyootg;jp vpkdi^hot c9jw,jd]hk5k, 8'9hv'ivwxginjvpqcs]t ivvpjk'w,j,u8;k,s;y' vudw,jokodH8'i^h;jk9jk'/jkp9jk'8bfvtwivp^j

ไอพี: ไม่แสดง

#25 | @qwinkk | 26 ก.ย. 57 18:14 น.

ruj8nv.8igoujpvpkdi^h0ib'qF;hppppp ,kg-hk/yoyowfhpy'w';htt
i^hc8j;jkruj=njvgvbiNT vyoouh0ewfhc,jo,kddd rujl^',kddd ruj-k;sojvpq
rujgxHo.8i;ht ,kg-hk/yo9hv'dkivy]w]]]]]]]]].

ไอพี: ไม่แสดง

#26 | bapaholic | 26 ก.ย. 57 21:07 น.

iyd_nvvtzi vpkdi6h çvouh_bf(ègab]0k'''''' ''9y;gv'06'
w,ji^hvtwi:ydvpjk'
dHc8jvpkd[jovjt
mew,gik57'=v[8owxmyj;goujp w,ji^hg]p0ib'q gsHos]jvqsojvpdH=v[]t
g:H'  wxfud;jk 06U[

ไอพี: ไม่แสดง

#27 | `ES7ABLiSh. | 26 ก.ย. 57 22:47 น.

8nvgikw,ji^hvjt gikw,ji^Hg]p;jk0tg]bd=v[cdpy'w' gik=v[cd,kdq g]pot c9jgiki^h;jkcd8'w,j=v[gik 57'0ti^hvpjk'ohodHg5vt c9jgikdHw,ji^h0tmepy'w'57'0tg]bd=v[cdwfh

ไอพี: ไม่แสดง

#28 | 890309 | 27 ก.ย. 57 00:26 น.

i^h9y;w,j.=jsiv;jkgiki^hl7dfu f^vvd.=j,yhp vn, i^hgs,nvodyo;jklo.0 c9jpy'86pdy[d^dH.shgdupi9bsojvpwfh,yhp mew,;t mew,9hv'd]y[wx8[caogdjk gshv i^h9y;gv';jkF'jmujp6.shrujd]y[wx86p rvd]y[wx86p0ib'qdH06d0ome.0w,jwfhg]pvtfb Fvhpppppppp g8hk9hv'mew'9jvwx;truj giki^hl7dpy'w'9jvdyodHi^hw,j.=jsiv ,yo,kdd;krujohv']totc[[ouh c]h;mew,mevpjk'ouh glup8;k,i^hl7d;jt ,ug;]k;jk'86dy[g-kc9jw,j;jk'86pdy[g8hk gvvfbg8c]h;c9jg]p c9jmujl6fc]h;9hv'x]jvpgTvd]y[wxiydg-kj .o;yoouhi^hfu;jkw,j,ulbmTbNmuj0tgsoujp;iyh'c,h9y;Cyopy'gxHosj;' gsuhpppppp ]tohe9kws]mew,,,,,,, gd]upf9y;gv';jt gikd]y[,k86pdyogs,nvogfb,wfh,yhp wfh,yhp... =v[otmujFfogiupdc[[oyhovjt d]y[,kgiupd[jvpqfb d]y[,kcd]h'd]y[,k9usy;g8hk ,k]^[sy; ,klvog8hkg]jogd,djvofb g8hkpy'g]jow,jwfhg]pot py'vpkd.sh,kljvovp^jot py'vpkdFfoc:;ot d]y[,kg5vt BB

แก้ไขล่าสุด 27 ก.ย. 57 00:29 | ไอพี: ไม่แสดง

#29 | BoredToDeath | 27 ก.ย. 57 11:42 น.

gik=v[gTv0y'c:o c9jgTv,ucaoc]h;w' gshv gLihk;jt -vw]oNdHw,j.sh mydwxdHw,j9v[ g0H[,kdd -vFmKotmujwx=v[ i^hmyh'i^h;jk,yogxHowxw,jwfh
gd]upf,kdvydKipjv9y;v c,j'F89igd]upfw,j .. อุ้ยย มั่วล้ะ

ไอพี: ไม่แสดง

#30 | mickyminniemouse | 27 ก.ย. 57 14:21 น.

wvh8;pwvhgsuhp,7'vtgx]ujpo0kdc9jdjvogpvtg]pi6hws,lylM
8nvc[[c9jdjvo,7'lo.0d6,kdot
mew,gfup;ouhw,jlo.0d6g]p
5hkd60twx,u8ovnjodhvpjk;jkd6g];otgritk,7'medjvo
py'w'dhlbm-v'dd6=t wvjgsuho gd]upf,7'
wvh8ow,jgl,v9hogl,vx]kpay8p^

ไอพี: ไม่แสดง

#31 | :คีรินทร์.? | 27 ก.ย. 57 18:27 น.

-vFmK -vFmK0ib'q gikw,jg8p8bfg]p;jkgik0tmezbfdy[gTvwfh,kd-okfouh gik0tw,jmeihkpgTvvudc]h; gikmew,j]'c]h; 9jv0kdouh0tgdbfvtwi-7hogikdH9yflbo.0c]h;;jkgik0tvp^j-hk'gTv gTvpy'w,jrihv,.sh,yogxHogs,nvogfb,dHw,jgxHowi gikivwfh iydgTvotv6J,vbJ, cdj"""

ไอพี: ไม่แสดง

#32 | .อุแม่จ้าว | 27 ก.ย. 57 21:17 น.

Fffc]h;soydsy;rjv,7'siv lyl gxHow's]t,7'gdj'oyd9dly'8,5hppp vufvd
d^s]tgd]upfr;d,7'0ib'q vur;dgsuho Vjkkk l[kp.0

ไอพี: ไม่แสดง

#33 | `ลัnธิชๅบูมๅ๑ๅม$ | 28 ก.ย. 57 01:16 น.

wsoqdHwsoq -vit[kpfh;p]tdyo8jt
F;hppppp vblyl8;kpgplc,j glnvd0ib' 5k,vp^jwfhfvd
rvd^9v[]tw,jay' 5k,pheqvp^joyjocs]t-uhgdup09v[ lyl
xd9bw,j.=j8ospk[8kpc[[ouhot c9j,yow,jws;0ib'qvpkdit[kp
F;hppppp w,j,uvtwiwfhfyj'.0lydvpjk' lkllllll vbgsiuhppp

-v[86Imujlihk'ditm^houh-7ho,kot8t ]k]jt l;ylfu8jt 

ไอพี: ไม่แสดง

#34 | wind | 28 ก.ย. 57 13:54 น.

ivdjvoot8iy[ gfuJp;ruj0t-vgikgxHocaocojovo]jt 

ไอพี: ไม่แสดง

#35 | Franklin | 28 ก.ย. 57 19:27 น.

gsuhpwso[vd;jk=v[d6w' dhg-hk,k0u[d6djvogv'oujs;jk rvd6gibj,,u.0 mew,skpwxvudc]h;;t vulyl vpkd86poti^hws, d]y[,k86pdyogs,nvogfb,w,jwfhsiv

ไอพี: ไม่แสดง

#36 | Rinkoshaaa | 28 ก.ย. 57 19:31 น.

8bf57',kdq c9jdHmevtwiw,jwfhg]p

แก้ไขล่าสุด 15 ต.ค. 57 12:19 | ไอพี: ไม่แสดง

#37 | InoZer | 29 ก.ย. 57 08:58 น.

rujvyh, ok;w,jwfhh9yh'.0ot w,jwfh9yh'.0mbh'rujwx -vFmK ok;i^hrujg0Hp ok;-vFmK gxHowxwfh ok;vpkddvfrujcojoqlyd8iyh' djvomujruj0t0[,.6 c]t0tw,jwfhg0vok;c]h; 9voouhok;d]kpgxHo8od]y;8;k,iydwxc]h; w,jd]hkiyd.8i ,yog0H[ot g;]kmujruj,v'c;;9kgs,nvow,j,uvtwiw,jwfhi^hl7dvtwic]h; dHg0H[ot mujrujf^gs,nvogd]upfok;wxc]h; ,yodHg0H[fugs,nvodyootdkimujgikiyd.8ilyd8oc9jw,jlk,ki5[vdiydwfh rujvyh,5hk0t.shr^f8eo7'dy[rujot ok;vpkd[vd;jk ok;iydrujotiydc[[caoc[[vpkdc9j''kofh;p c[[oyhog]p]jt ,yovk0tay'f^9]d grikt8eouhok;w,jg8pr^fdy[ruj9i'qg]p c9j9vooyhook;i^hl7dfu0ib'qot  ok;w,jd]hk,v'rujg]p;jt 0tw,j-vFvdkl c9jvpkd0t-v 0y[,nv l[9k dvf vudlyd8iyh'wfhws, ok;i^hl7dfu0ib'qot mujzjko,kvk0tFdsd c9j9voouhw,j.=jc]h;ot ruj8ogfup;meok;gxHo-okfouh gdj'wxxt 55555 ok;py'w'dHiydrujgl,vot w,j;jkrujgxHo8opy'w' c]h;gxHovtwi=v[8bf;jk9y;gv'w,js]jv st 5555 .ok;vt8bf;jkrujs]jvgl,vots]jvvvvvv  . -v.shgik0kddyofh;pfuc]h;dyo 8bf57'rujgl,vot ok;w,ji^h;jkrujihv'wsh glup.0,kduj8iyh'c]h; ok;-vFmKot 9voouhok;dHw,jwfh9jk'vtwidy[rujg]p.. g0H[,kdqojt

ไอพี: ไม่แสดง

#38 | Nightmare'' | 29 ก.ย. 57 09:55 น.

gshpdHc[[=v[,kokoc]h;xjt;t g,njvwi0t-vgikgxHocaolydmuvjt
vjvpdHc]h; vhvodHc]h; -vgikgxHocaogsvt 'vc'dHc]h;ot
ruj=kp-hk'[hkogoujp =b=t s]jvdHw,js]jv //siv ]hvg]joojk w,js]jvw,j=v[sivd
wvh[hk =v[obfqrjv'vjt vpkdgxHog,uprujg-hk.0ws,8t!!!

ไอพี: ไม่แสดง

#39 | `หมีสีน้ำตาล | 29 ก.ย. 57 09:59 น.

g-hk,kme.shi^hl7dfumew,s;t
,kc]h;dHwx ,kme.shd^i^hl7dc]h;dHwxc[[ouhgouhpot
d^i^hl7dfudy[,7'wxc]h; iyd,7'wxc]h;w' c]h;,7'dHskpwxfnhvq
d^w,jg-hk.09y;gv'g]pmyh'qmujgikgrbj'i^h0yddyoc9j,7'c,j'rbgLK
rbgLKd;jk.8igxHowsoq ,7'me.shd^,uivppvh,m6d8iyh'mujwfh86pdy[,7',v'sohk,7'
,7'mec[[ouhmew,,u.8ivp^jc]h;.=j,yhp c]h;0tg-hk,k.sh=u;b9d^mew, ...

ไอพี: ไม่แสดง

#40 | Ojoww. | 29 ก.ย. 57 11:41 น.

=yfg0osojvpfbUlkllllll me'uhd^8bfotg\gsuhvpppp 

ไอพี: ไม่แสดง

#41 | มินเนี่ยน | 29 ก.ย. 57 23:08 น.

d6F'j8Ib9mew,rjvdtc,jw,jg-hk.0mew,,w,j,kgiupogv'0twfhi6h;jk,yogxHopy'w'coj0ib',kgiupo/iyj'gLlcmod6:b8;plbj'fuqw,jg8pgsHo8jk8ofuw,jwfhfu-v'ihkpqoyhofjkd6rydgfuJp;

ไอพี: ไม่แสดง

#42 | `/darknx. | 30 ก.ย. 57 00:42 น.

vpkd.shd]y[,k d]y[,kgxHogs,nvogfb, c[[ouhgikw,jFvg8g]p i^hws, 9yh'c9j;yooyhogikihv'wsh,km6d8no oujg-hk8nomujlujc]h;dHpy'ihv'vp^j gik8;imepy'w' gikw,jvpkdihv'wshc]h; gikgsonjvp gikvpkddvfgTvvud8iyh'wfhws, -vc8j8iyh'gfup; 8iyh'gfup;0ib'q gikiydgTv,kdoti^hxjk; .... iyd,kd0ib'qot ...

ไอพี: ไม่แสดง

#43 | beemy408 | 30 ก.ย. 57 17:50 น.

wvhgsuhpd^=v[,7''''''''' =v[,k9yh'okoc]h;;;;;;
w,ji^h9y;[hk'i7w''''''''' g]bddyoohv'xv'8ol;pwfhws,,,
f^c9j]tvpjk'mujg,b'mefbh Vnhvvvvvvvvv =yj;

ไอพี: ไม่แสดง

#44 | f-xSayA | 1 ต.ค. 57 15:22 น.

F5jvuz^h=kp.0s,kvug];,7'[vd;jk9k,0u[,kdujxuotM vjvvvvvvvvv3-4xulbotc]h;,7'gvkg;]kwsowx8[dy[8ovnjoMM .sh,yowfh'uhfbwvj86 c,j'''''''',7'fb rvg]bddyodH,kmegxHo8ije8i;Psk ouj,7'.=hl,v'lj;owso8bfrb0kiIkgoujp;twvj8**ppppppppp

- -++++

ไอพี: ไม่แสดง

#45 | :@maํxim. | 1 ต.ค. 57 16:16 น.

gxHocaogdjkdHvp^jlj;ocaogdjklb 
gik8oxy006[yo]tot.shgdui9bgikjfh;pot 

ไอพี: ไม่แสดง

#46 | siิmple | 2 ต.ค. 57 20:13 น.

m6d8o.oditm^houj.shgikly[lo


,7'dy[d^9voouh.olkp9k8ovnjo8'gs,nvo8^jdyfdyo c9jd^=v[cv[0y[,nv,7'[jvpq ,7'ojkiydfuot d^vpkd0u[,7'c]h;;t .shd^0u[,7'wfhws,;t ,7'ojkiydot c9j,7'glup'cl[cdh;d^,kdg]p c]h;,7'dH=v[9ud^fh;p c9jw,jgxHowi gvkgxHo;jk9voouhd^=v[,7' w,ji^h;jk,7'=v[cv[0y[,nv8ovnjogx]jk gs.nvomujmedy[d^ -okfpno:hv,d^py'0y[,nvdy[,7'g]p xd9b,7'=v[9ud^ot c9jrvd^0tsp6fd^dHgvk,nvxitlkody[,nv,7'w' c]h;[vd0y[,nvdyo c]h;,7'dHsp6f obj'g]hp ojkiydfu;t =v[ot

แก้ไขล่าสุด 2 ต.ค. 57 20:15 | ไอพี: ไม่แสดง

#47 | n.o.t.h.i.n.g. | 2 ต.ค. 57 21:32 น.

=v[cdmew,cdw,j=v[;t9vooyhogikw,jwfh=v[cd9voouhdh=v[c]h;w' w,9hv'86p8ovnjofh;p;tlylvugsuhppppppppp lkl iydg;hppppppp

ไอพี: ไม่แสดง

#48 | `แทชิโฮ|bf.ฮีฮี | 4 ต.ค. 57 10:14 น.

mew,d^9hv'gxHomujlv';t ? mew,d^9hv'gxHo9y;g]nvd.sh,7'fh;p
gsonjvp=b[skpc9jdHvvd,k0kd,yow,jwfh ,yo,uwifu;tc0,?
c8jc0ow,j9v[,7'd^g]pgxHo9y;g]nvdmujiv']',ksiv
d^dH8oot,usy;.0g0H[gxHogs,nvodyo 

ไอพี: ไม่แสดง

#49 | เจ้าแม่ | 14 ต.ค. 57 00:24 น.

gVhvg:H'g8pgsHod6le8yP[hk'xt mew,9hv'medy[d6vpjk'ouhmew,9hv',v'-hk,d6]jtlo.0d6sojvpmew,d6=;od6r^f,7'w,jlo.08nvr;d,7']n,d6r;d,7',udyoc8jlk,8o=htdHwfhot5hk9hv'dkivpjk'oyhod60tvvdwxgv'd60tw,jp6j'fh;pd60tg'up[.sh,kdmujl6fc]h;vpjk,kv7fvyfot5hkd6megs,nvor;d,7'gxHovkdkLvjkd6gpHo=kwfhfu,kdg]potg;hpwfhFxifiy[i^hw;hg]p8jt 0[dyoit[kpd6i^hl7dFvg8-7hogpvtg]p gVhvvvvv

ไอพี: ไม่แสดง

#50 | Kei; | 14 ต.ค. 57 02:11 น.

cdgikgs'kgs'k,kdw,jojk8bf;jk8o.s,jfud;jk]t[vdg]bdg]p;jt8bfzbf,kdvjt[vdg]bdc9jd]y[]n,g-kw,jwfhgv':t'yho c,jso^vpkd,ucao

แก้ไขล่าสุด 14 ต.ค. 57 02:14 | ไอพี: ไม่แสดง

#51 | honestly | 14 ต.ค. 57 03:09 น.

vpkd0t5k,;jk9voouh,yo=yfg0osinvpy';t
mujzjko,kruj8bfwxgv'.=j,yhpvjt ;jkgikdH=v[rujgs,nvodyo
wvh8emuj[vd;jkgdnv[=v[rujc]h;oujfkg,0c,j'i6oci',kdoti^hpy'
gdnv[=v[gsiv"" c8iN8;k,i^hl7d8ovjko[hk',yhpvjt5k,0ib'
rujvpkd0tgd]upfgik0t9kpvp^jc]h; c9jgikc,j'dH,kme.shi^hl7dfu9]vfvjt
[k'mu,yodHvpkd0t.sh=yfg0o:ydmuot sinv;jk9voouh,yodH=yfg0oc]h;c]h;;t
8nv5hkw,j8bfwidHwxgsvt -vg;]krujme.0cx[o7'
c[[ouhw,jws;;jt g[njvc]h;ot c[[9hv',koyj'=v[gik:heqc[[ouhm6d;yovjt F89ig[njv
c9jglnvd=v[fh;pw' F'jgovt

ไอพี: ไม่แสดง

#52 | hey,loser | 14 ต.ค. 57 11:23 น.

-vFmKot g8hk8bf;jkg8hkw,jwfhiydcdc[[g,njvdjvoc]h;
mew,i^hl7dc[[ouhdHw,ji^h
-vFmKvt
gvk9i'q vpkd.shcdwxg0v8omujfud;jkouh
g8hkw,jvpkd,u.8ic]h; g]bddyogsvtot
-vFmKq -vFmK0ib'q
g]bddyogsvtot iydgikw,jgmjkdyo;jt T_T
g8hkrpkpk,[vd9y;gv'9]vfvjt;jkgfuJp;dHskp gfuJp;dHiydcdgs,nvogfb,
c9jw,jg]p;jt ,yogx]ujpowxc]h;
w,ji^hl7d8nvw,ji^hl7d [vdiydpy'w,jvpkd0trb,rNg]p
gshv..... -vFmKot muj 8bfc[[ouh
py'w'q dHwxdyow,jivfsivd

ไอพี: ไม่แสดง

#54 | abslob | 15 ต.ค. 57 17:06 น.

-vwfh,yhpvpjkmbh'gikwxg]p gTviydg8hkwxc]h;0ib'q siv
gik-vFmK gikme.0w,jwfh0ib'q gikd]y[,kiyddyogs,nvogfb,wfh,yhp
gikmyh'lv'8o9jk'dHzbfobj  mew,.shgikg0H[vp^j8ogfup;]t
gTv'ujg'hkc]h;dHgsHocdj9y;,kdot  gTv,u8;k,l6-8ogfup; wfhw' 
vpkdwfh8no,k9hv'mepy'w' gikivw,jws;c]h;ot d]y[,k

ไอพี: ไม่แสดง

#55 | bunsitaz | 22 ต.ค. 57 21:32 น.

vufvddts]jex]uF;hpp!!d6vpkdwxgiupog,nv'ovd0y'vpkd9yh'.0giupovpkdgiupogdj'qFfpgCrkt;b=kvy'dAKvpkd,ugrnjvo/iyj'fuq86pgsvtqc9h''06Uaaxx [kpp!^^

ไอพี: ไม่แสดง

#57 | Rinkoshaaa | 24 ต.ค. 57 03:24 น.

8'w,j.=jsivd s,kp57'8ovnjovtfb s]'9y;gv'gsuhpqg]pd^
f^dHi^h;jkw,jwfhs,kp57'd^ ,uc9jd^oujcs]tmujpy'8bf57'

ไอพี: ไม่แสดง

#59 | sz453343 | 2 พ.ค. 64 22:51 น.

-okf5k,py'w,jlo.0g]p

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Android

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google