✿ สอนแต่งรูปสไลต์ง่ายๆภาค 1 #Android #iOS #สว่างสดใส

21 เม.ย. 58 23:31 น. / ดู 5,383 ครั้ง / 36 ความเห็น / 56 ชอบจัง / แชร์
hashtag: #android #ios
:✿ ████████████████████ ✿


อั น ย๊ อ ง ง ง ง ง

❀ เ ฮ้ ยู วั น นี้ เ ร า จ ะ ม า ส อ น แ ต่ ง แ น ว ป ร ะ ม า ณ นี้ น้ า         


คื อ ทู้ นี้ จ ะ ม า ส อ น แ ต่ ง รู ป บ น  A n d r o i d (iOSก็ได้นะ5555)
เ พ ร า ะ ว่ า ทู้ ส อ น แ ต่ ง รู ป ท า ง ฝั่ ง ข อ ง  i O S  มั น มี เ ย อ ะ แ ล้ ว 5 5 5 5 5 (เยอะจริงๆ)
ทู้ ส อ น แ ต่ ง รู ป บ น  A n d r o i d  นี่ ไ ม่ มี เ ล ย น ะ  จ ริ ง ๆ #เราก็เลยจะมาสอนแต่งบนแอนดรอยไง

เ ร า ก็ แ ต่ ง เ ป็ น ทั้ ง  i O S  แ ล ะ  A n d r o i d  นั่ น แ ห ล ะ ถถถถถถ
ค น ใ ช้  A n d r o i d  ก็ เ ย อ ะ  น ะ อิ อิ  แ ต่ ค น ส่ ว น ม า ก คิ ด ว่ า ต้ อ ง  i O S  เ ท่ า นั้ น ที่ แ ต่ ง รู ป ส ว ย #แอนดรอยก็แต่งสวยได้

จ ะ ม า ส อ น แ บ บ ง่ า ย ๆ เ บ สิ ก ๆ น ะ จ้ ะ  ง่ า ย จ ริ ง ๆ 5 5 5 5
แ น ว ก า ก ๆ เ ล ย แ ห ล ะ 5 5 5 5 5  แ ต่ ก็ พ อ ดู ไ ด้ น า 

แ อ พ ที่ ใ ช้ ก็ มี แ อ พ เ ดี ย ว เ ล ย จ ร้ า 

F O T O R *จิ้มโหลดได้เลออi O S  จิ้ ม นี่ เ ล้ ย ย ย  

ส่ ว น  A n d r o i d  จิ้ ม นี่ น ะ จ๊ ะ 


! ! มาเริ่ม ! !♥ ♥ ♥ 1. เ ข้ า แ อ พ เ ร ย จ ร้ า า า า า า า า า  จิ้ ม ต ร ง  " แ ก้ ไ ข " 


♥ ♥ ♥ 2. เ ลื อ ก รู ป ม า อั น นึ ง โ น ะ  เ ลื อ ก รู ป นี้ ล ะ กั น น้ า
**ก่ อ เ จ ย์ ดี ท ร า ย  ที่ วั ด วั ง ห ม้ อ  จ . ต า ก #ละบอกไมวะ5555


♥ ♥ ♥ 3. จิ้ ม ต ร ง  " ป รั บ แ ต่ ง "  เ ล ย จ้ า า  อั น นี้ เ ร า ไ ม่ รู้ ว่ า มั น ป รั บ อ ะ ไ ร ข อ ง มั น  ภ า พ ดู ส ว่ า ง ๆ  สี แ ป ล ก ๆ  มั น ยั ง ไ ง ไ ม่ รู้ อ ธิ บ า ย บ่ ถู ก อ่ ะ  5 5 5 5 5 5 5 5 5
* ใ น ส่ ว น นี้ เ ร า เ ลื อ ก  " ป า น ก ล า ง "  มั น ท ำ ใ ห้ เ จ ย์ ดี ดู ส ว่ า ง  มี อ อ ร่ า ม า ก เ จ้ า า า ♥ ♥ ♥ 4. ต่ อ ม า จ้ า า  จิ้ ม ต ร ง  " พื้ น ฐ า น "  เ ล ย จ้ า า า 


มั น จ ะ มี ใ ห้ ป รั บ ค่ า ต่ า ง ๆ  ซึ่ ง เ ร า ป รั บ อ ยู่  3  ช่ อ ง  ต า ม นี้ น้ า า  ป รั บ ต า ม เ ร า เ ล ย ก็ ไ ด้  ต า ม ใ จ เ น้ อ อ อ 
*** รู ป ข อ ง ทุ ก ค น มั น ค ว า ม ส ว่ า ง ไ ม่ เ ท่ า กั น อ ยู่  แ ล้ ว แ ห ล ะ  ฉ นั้ น บ า ง ที่ อ ย า ก ใ ห้ ทุ ก ค น ค า ด ค ะ เ น แ ล ะ สั ง เ ก ต ด้ ว ย ต า ข อ ง ตั ว เ อ ง จ ะ ดี ก ว่ า น้ า า    สี จ ะ ไ ด้ อ อ ก ม า ธ ร ร ม ช า ติ

✿ ป รั บ ส ว่ า ง  :  5 0


✿ ค ว า ม อิ่ ม สี  :  2 2


✿ ค ว า ม ค ม ชั ด  :  9


♥ ♥ ♥ 5. บั น ทึ ก สิ  ร อ ไ ร 5 5 5 5 5 5 5

ภ า พ ที่ ไ ด้ อ อ ก ม า ก็ จ ะ เ ป็ น งี้  ท่ า ด้ า า า 
ผ ล ลั พ ท์ ที่ ไ ด้ ก็ คื อ 
ภ า พ ดู ข า ว ส ว่ า ง  ส ะ อ า ด ต า ดู น่ า ม อ ง ม า ก ๆ  แถ ม สี ยั ง ส ด ใ ส ขึ้ น อี ก ด้ ว ย น ะ จ๊ ะ
ตั ว อ ย่ า ง รู ป อื่ น ๆ


ภ า พ โ ด ย ร ว ม เ ร า ว่ า ส ว ย น ะ ใ ช้ ไ ด้ น ะ แ ต่ ไ ม่ ม า ก
พ อ เ อ า ไ ป ท ำ ใ น ไ อ จี ก็ จ ะ เ ป็ น แ บ บ นี้

.
.
.


ก็ จ บ ไ ป ส ำ ห รั บ ภ า ค แ ร ก โ น ะ 
ก ร ะ ทู้ อ า จ จ ะ ก า ก ห น่ อ ย 
เ พ ร า ะ เ ป็ น ทู้ แ ร ก ข อ ง เ ร า 5 5 5 5เ ดี๋ ย ว มี ภ า ค ต่ อ น า า


####### เ ม้ น ใ ห้  จ ข ก ท .  ด้ ว ย น้ า า  เ ม้ น ว่ า ไ ร ก็ ไ ด้  แ ต๊ ง กิ้ ว ข อ บ คุ ณ ข อ บ ใ จ คั ม ซ า ม นี ด า แ ม็ ก ซี่ บ ล า ๆ 5 5 5 5 55 5 55


ข อ บ คุ ณ ที่ รั บ ช ม ข่ า า า  M e / / ใ ห ว้มี อ ะ ไ ร ส ง สั ย ส อ บ ถ า มไ ด้ ที่  . . .

Facebook : จิ้มเยย
Instagram : NNAMETING
Line : zeename1

แก้ไขล่าสุด 29 เม.ย. 58 14:06 | เลขไอพี : ไม่แสดง

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | Peemadesh | 22 เม.ย. 58 00:20 น.

ผิดพลาดตรงไหนขอโทดด้วยน้า พอดีมันเป็นทู้แรกของเราเลยครับ

สวยไม่สวยยังไง กากยังไงก็ติชมได้ เราจะขอบคุณมากๆเลย      

#ทู้พิมผิดเยอะขอภัยจริง #เมาคอม 

แก้ไขล่าสุด 5 ม.ค. 63 13:21 | ไอพี: ไม่แสดง

#2 | AmVirus | 22 เม.ย. 58 08:53 น.

ขอบคุณนะคะ

ไอพี: ไม่แสดง

#3 | Pupaecvr. | 22 เม.ย. 58 11:40 น.

ว้ า ว คื อ ดี ง า ม เ ล อ ค่ า ม า ก เ ล ย อ่ า า า า 

ไอพี: ไม่แสดง

#4 | ssinb | 22 เม.ย. 58 12:16 น.

ขอบคุณค่ะะ

ไอพี: ไม่แสดง

#5 | JAPANIGJASY | 22 เม.ย. 58 13:59 น.

จขกท. รบกวนถามหน่อยนะครับ เเบบนี้ใช้เเอฟอะไรหรอครับ?

ไอพี: ไม่แสดง

#6 | Sultaqx | 22 เม.ย. 58 15:00 น.

แต่งภาพสวยมากเลยค่ะจขกท.

ไอพี: ไม่แสดง

#7 | sowhat?/ | 22 เม.ย. 58 15:27 น.

แปะง้าบบบบ     

ไอพี: ไม่แสดง

#8 | Peemadesh | 22 เม.ย. 58 15:41 น.

●●●○○ ตอบเม้นนะฮ้าบบบบ♡

#2 ยินดีมากเล้ยยย  ㅋㅋㅋㅋ

#3 แหมมม ชมเกิ้น55555    ก็สวยในระดับนึงนา ♡

#4 You're wellcome ♡♡

#5 เข้าไปที่เว็บนี้นะ http://wigflip.com/ds/ พิมสิ่งที่เราจะเขียนข้อความ ดาวน์โหลดมาใส่ในรูปเราได้เล้ยยย😁😘🙆💕

#6 เขินซัง555555 คุมอโยฮ้าบบ 

#7 เย้ พาเพื่อนมาแปะเยอะๆก็ได้นะฮับ กลัวทู้แปก5555


***การตอบในโทสับยากเหลือเกิน เมื่อสยามโซนจะมีแอพบนมือถือ555555555 แซะเล่นเฉยๆนะ พี่เว็บ อิอิน์


แก้ไขล่าสุด 5 ม.ค. 63 13:20 | ไอพี: ไม่แสดง

#9 | :รํฏณะ. | 22 เม.ย. 58 15:57 น.

ชอบจัง

ไอพี: ไม่แสดง

#10 | exnyippy | 22 เม.ย. 58 16:44 น.

แปะๆนะค้า ขอบคุณมากเลยยยย 

ไอพี: ไม่แสดง

#11 | 'ฮีโร่บนดาวอังคาร. | 22 เม.ย. 58 18:24 น.

จขกท. ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเหย๋อ  

ไอพี: ไม่แสดง

#12 | ลูซี่เคนจัง | 22 เม.ย. 58 19:20 น.

สวยมาก 

รอภาคสองน้า thx u jaa   

แก้ไขล่าสุด 22 เม.ย. 58 19:23 | ไอพี: ไม่แสดง

#13 | natiAAfadaa | 22 เม.ย. 58 19:34 น.

ขอบคุณมากกกกกกกกก           

ไอพี: ไม่แสดง

#14 | __pwiomn | 22 เม.ย. 58 20:30 น.

thx u makmak

ไอพี: ไม่แสดง

#15 | Peemadesh | 22 เม.ย. 58 20:33 น.●●●○○ ตอบเม้นนะฮ้าบบบบ 

#9 คัมซามนีดาาาา 

#10 ยินดีครับ 

#11 ทู้นี้ใช้ Galaxy Grand two แต่งครับ 

#12 เย้ยย-//- ขอบคุนมั่ก มีแน่นอนแต่คงอีกนาน จขกท.ขี้เกียจมาก5555

#13 ยินดีอยู่แล้วววววววว 

#14 You're Wellcome mak hubb

แก้ไขล่าสุด 5 ม.ค. 63 13:19 | ไอพี: ไม่แสดง

#16 | chelsea. | 22 เม.ย. 58 20:56 น.

ขอบคุณค่าาาาาาาาา

ไอพี: ไม่แสดง

#17 | 9407H | 22 เม.ย. 58 23:28 น.

แงงงขอบคุณนะชอบมากเลยสวยสากเลย ขอเอาไปใช้นะ

ไอพี: ไม่แสดง

#18 | ning6564 | 23 เม.ย. 58 09:46 น.

คือบับมันสวยมากเรยคร้าาาาา

ไอพี: ไม่แสดง

#19 | `(sweet<33'.) | 23 เม.ย. 58 10:24 น.

       

ไอพี: ไม่แสดง

#20 | nowheregirl | 23 เม.ย. 58 14:31 น.

ใช้grand2เหมือนกันแต่แต่งแล้วไม่เคยได้แบบนี้เยย มีแอพนี้ด้วยนะ แต่แบบนั่นแหละ คนมันกาก(?) 5555
ยังไงก็แต้งกิ้วจขกทมากมากเยยน้าา <3

ไอพี: ไม่แสดง

#21 | JDMS. | 23 เม.ย. 58 15:39 น.

ขอบคุณค่ะ 

ไอพี: ไม่แสดง

#22 | ;แอบรักบยอน':3 | 23 เม.ย. 58 21:19 น.

กริ้ชชชชช ขอบคุณค่าาาา
กราบรัว555555555

ไอพี: ไม่แสดง

#23 | bb1axxmt93 | 23 เม.ย. 58 22:09 น.

ขอบคุณนะคะสีสวยม้ากชอบบบ  

ไอพี: ไม่แสดง

#24 | littlexkw | 24 เม.ย. 58 14:48 น.

ขอบคุณนะค้า สวยมากเยย แปะๆ

ไอพี: ไม่แสดง

#25 | Peemadesh | 24 เม.ย. 58 23:19 น.

ยินดีค้าบ ทุกคอมเม้น แก้ไขล่าสุด 5 ม.ค. 63 13:18 | ไอพี: ไม่แสดง

#26 | ning6564 | 25 เม.ย. 58 13:05 น.

สอนอีกน้าขอร้อง🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ไอพี: ไม่แสดง

#27 | J'hxng.kk | 25 เม.ย. 58 19:33 น.

ขอบคุณจ้าาา

ไอพี: ไม่แสดง

#28 | parks. | 26 เม.ย. 58 07:09 น.

ขอบคุณมากมายก่ายกองค่ะ

ไอพี: ไม่แสดง

#29 | super` | 26 เม.ย. 58 14:21 น.

สวยมากเลย ขอบคุณมากๆน้า

ไอพี: ไม่แสดง

#30 | mem_1am | 27 เม.ย. 58 00:47 น.

สวยมากเลยค่ะ ขอบคุณนะค่่ะ.///.

ไอพี: ไม่แสดง

#31 | jaomars | 12 พ.ค. 58 12:03 น.

ขอบคุณค้าาาาาาาา

ไอพี: ไม่แสดง

#32 | 'xxibtr | 20 พ.ค. 58 13:39 น.

สีสวยสดใสมากๆ ขอบคุณนะ   

ไอพี: ไม่แสดง

#33 | sunfunnnzz | 26 พ.ค. 58 21:00 น.

ขอบคุณค่าาาาาา

ไอพี: ไม่แสดง

#34 | :bch.93 | 7 มิ.ย. 58 19:05 น.

ขอบคุณครับ

ไอพี: ไม่แสดง

#35 | `Pim_doiii.- | 2 ส.ค. 58 15:57 น.

ขอบคุณค่ะะ           

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 7

#36 | JT | 28 ก.ย. 58 19:51 น.

ขอบคุณคะะะะะะะะะ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 7

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google