แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปรามเจ๋ง ๆ เนื้อหาตรงจุด

16 ธ.ค. 65 15:36 น. / ดู 586 ครั้ง / 0 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
ตำรวจสายปราบปรามเป็นตำรวจสายที่จะได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด แถมยังเป็นสายที่มีคนอยากเป็นไม่น้อยเลยทีเดียว และถึงแม้ว่าตำรวจปราบปรามจะเน้นไปทางด้านบู๊ ๆ ลุย ๆ แต่ในการสอบข้อเขียนก็มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่าการสอบสมรรถภาพทางกายเลย
ด้วยเหตุนี้นอกจากการอ่านหนังสือและการติวแล้ว บางคนจึงได้พยายามเสาะหาแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามเจ๋ง ๆ ที่มีเนื้อหาครบถ้วนและเข้าใจง่ายมาใช้ประกอบกับการติวสอบนั่นเอง เพราะนอกจากแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามจะช่วยให้การอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นและตรงจุดแล้ว ยังอาจช่วยให้สามารถสอบได้คะแนนดีขึ้นด้วยเช่นกัน


แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม เป็นยังไง ยากไหม

สำหรับข้อสอบตำรวจสายปราบปรามนั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็นวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยส่วนของวิชาความรู้ทั่วไปนั้นจะได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวิชาเหล่านี้ถ้าหากติวได้ตรงจุดก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นัก

แต่ในส่วนของวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งนั้นจะมีเนื้อหาที่กว้างและเฉพาะทางมากกว่า จึงเป็นวิชาที่แนวข้อสอบตำรวจปราบปรามมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ต้องสอบนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยตามเพศ

โดยผู้ที่สอบตำรวจปราบปรามหญิงจะต้องสอบทั้งวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้และวิชาพ.ร.ฎ.46 ส่วนผู้ที่สอบตำรวจปราบปรามชายจะมีสอบแค่เพียงวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้เท่านั้น

นอกจากนี้แล้วเกณฑ์การผ่านสอบก็ยังต่างกันอีกด้วย โดยผู้ที่สอบตำรวจปราบปรามหญิงจะต้องสอบได้คะแนนมากกว่า 60% ของคะแนนเต็มเท่านั้น แต่ในส่วนของผู้ที่สอบตำรวจปราบปรามชายนั้นจะไม่ต้องมีเกณฑ์ผ่านกำหนด

แต่ถึงแม้ว่าผู้ที่สอบตำรวจปราบปรามชายจะไม่ต้องมีเกณฑ์ผ่านกำหนด 60% เท่าตำรวจปราบปรามหญิง ด้วยจำนวนผู้เข้าสมัครสอบที่มีจำนวนมากและมีการแข่งขันที่สูง การที่เราสอบได้คะแนนรวมที่ดีย่อมมีสิทธิผ่านการคัดเลือกมากกว่าเช่นกัน ดังนั้นอย่าได้ประมาทการติวหรือละเลยการอ่านแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามเด็ดขาด

คำแนะนำในการเตรียมสอบตำรวจปราบปราม

ในการเตรียมสอบตำรวจปราบปรามนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้เพื่อใช้ในการสอบข้อเขียน และด้านร่างกายเพื่อใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้นั้นแต่ละคนก็อาจมีวิธีที่ไม่เหมือนกัน

บางคนอาจใช้วิธีการอ่านหนังสือหรือติวด้วยตัวเอง หรือในบางคนอาจใช้วิธีติวกับทางสถาบันติวสอบตำรวจต่าง ๆ แต่ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรู้แนวข้อสอบตำรวจปราบปรามนั่นเอง เพื่อที่เราจะติวได้อย่างตรงจุดที่สุด

แต่ใด ๆ ก็ตาม ถ้าหากทุกคนได้มีการเตรียมความพร้อมหรือติวมาอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว ทุกคนก็จะสามารถสอบผ่านไปได้อย่างสบาย ๆ แน่นอน


ตัวอย่างข้อสอบตำรวจปราบปราม รู้ก่อนฝึกทำโจทย์ก่อน

ในหัวข้อนี้เราจะมายกตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามแต่ละวิชาให้ดูกันค่ะ


แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชาคณิตศาสตร์และความรู้ทั่วไป

โจทย์  แพร่ : เหนือ → เลย : ?

ก. ชายแดน  ข. กลาง  ค. อีสาน  ง. ใต้

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. อีสาน
เนื่องจากคำว่าแพร่และคำว่าเลยนั้นมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือ ส่วนจังหวัดเลยนั้นอยู่ภาคอีสาน ด้วยเหตุนี้เองคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็น 'อีสาน'

แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชาภาษาอังกฤษ

โจทย์  Many factories give off unpleasant fumes that fill the air in miles.

ก. Rays  ข. Vapors  ค. Noises  ง. Vibrations

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. Vapors
เนื่องจากโจทย์ให้หาคำที่มีความหมายเดียวกันหรือมีความหมายใกล้เคียงกับคำที่ขีดเส้นใต้ โดยคำว่า Fume จะแปลว่า ควัน หรือ ไอ ส่วนคำว่า Vapor จะแปลว่า ไอ หรือ ไอเสีย

แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน

โจทย์  ในระบบเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบันที่ทำให้เกิดช่องว่างของรายได้ระหว่างผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกับผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและบริการทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นเข้าทำงานในเขตเมืองเนื่องมาจากกระบวนเศรษฐกิจแบบใด

ก. สังคมนิยมเสรี  ข. เผด็จการเสรี  ค. ทุนนิยมเสรี  ง. สังคมนิยมเผด็จการ

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. ทุนนิยมเสรี

แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โจทย์  จอ Plasma มีคุณสมบัติข้อใดที่แตกต่างจากจอ LCD

ก. ราคาแพงกว่า  ข. แสดงสีได้มากกว่า  ค. ภาพคมชัดกว่า  ง. ภาพลักษณ์สวยและทันสมัยกว่า

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก. ราคาแพงกว่า
เนื่องจากจอ Plasma เป็นจอที่ได้ถูกพัฒนามาจาก LCD อีกที ซึ่งมักนิยมใช้กับโน้ตบุ๊ก โดยหน้าจอ Plasma จะมีลักษณะแบน ไม่ใช้หลอดภาพ จึงทำให้เล็กและสว่างกว่า แต่ก็กินไฟมากกว่า อีกทั้งยังมีราคาแพง

แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา พ.ร.ฎ.46

โจทย์  ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รองนายกรัฐมนตรี
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. นายกรัฐมนตรี
เนื่องจากได้มีการกำหนดไว้ในมาตรา 5 ของ พ.ร.ฎ.46

คุณสมบัติที่ดีของตำรวจปราบปราม ต้องเป็นยังไงบ้าง

คุณสมบัติของตำรวจปราบปรามที่ดีนั้นจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ มีความใส่ใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบทั้งต่อหน้าที่และต่อประชาชน มีความช่างสังเกต มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า มีอัธยาศัยที่ดีต่อประชาชน หัวหน้า และตำรวจด้วยกัน มีสุขภาพที่แข็งแรง ได้รับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงมีการติดตามข่าวสารอย่างเป็นประจำในทุกวัน


สรุปแนวข้อสอบตำรวจปราบปราม

เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้พอรู้แนวข้อสอบตำรวจปราบปรามและแนวทางในการติวกันแล้ว รู้สึกว่าการสอบตำรวจไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่หรือเปล่า แต่ถ้าหากใครที่ยังคงไม่มั่นใจในการติวของตัวเอง หรือต้องการเพิ่มความมั่นใจในการสอบ สามารถติดต่อ GovEntPolice ได้เลยค่ะ

เพราะทาง GovEntPolice ได้มีคอร์สติวสอบตำรวจครบทุกสายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นตำรวจสายอำนวยการ ตำรวจสายปราบปราม ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือแม้แต่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็มีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ทาง GovEntPolice ยังมีอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญในการติวสอบตำรวจอีกมากมาย ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าติวแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามกับที่นี่คุณจะสอบผ่านได้ไม่ยากแน่นอน
แก้ไขล่าสุด 16 ธ.ค. 65 15:39 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google