คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล วิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี รับสมัคร น.ศ ใหม่ ปี'67

28 พ.ย. 66 16:18 น. / ดู 5,502 ครั้ง / 2 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  รับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และผู้กำลังที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ดังนี้  TCAS1 ในโควตาเรียนดี โควตา Portfolio  และ โควตาโรงเรียนเครือข่าย เปิดรับจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)  รายละเอียดดังนี้ 1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการ (FSM) สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)  และ 2) ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 2.5 ปี ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)  คุณวุฒิผู้สมัครและคุณสมบัติทางการศึกษาผู้สมัคร
โควตาเรียนดี
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปีการศึกษา 2566 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.) 
2.เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2565  ไม่ต่ำกว่า 2.75 
โควตา PORTFOLIO/ โควตาโรงเรียนเครือข่าย
  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปีการศึกษา 2566 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.) 
  2.  เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)  จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2565  ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก่อนปีการศึกษา 2566 หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2.5 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
        การรับสมัคร Download ระบียบการรับสมัครและสมัครทางได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 17 มกราคม 2567 www.admission.kmutnb.ac.th และ www.agro.kmutnb.ac.th  สอบสัมภาษณ์วันที่  20 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผลสอบผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ โทรศัพท์ 099-414-5225 คุณธิราพร โทรศัพท์ 037-217-300 ต่อ 7900 อ.ดร.สุกัญญา โทรศัพท์
080-449-2050 คุณชลันตา โทรศัพท์ 064-325-6307 เว็บไซต์ www.grad.admission.kmutnb.ac.th Facebook คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ.ปราจีนบุรี และ line@aikmutnb
แก้ไขล่าสุด 29 พ.ย. 66 09:28 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | sz467363 | 29 พ.ย. 66 09:56 น.

   

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#2 | sz466148 | 1 ธ.ค. 66 13:28 น.

 

 

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google