1. สยามโซน
  2. ละคร
  3. ละครช่อง Mono 29

ละคร ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ ภาค องค์ประกันหงสา

ละครออกอากาศ วันจันทร์ วันอังคาร
ช่องที่ออกอากาศ ช่อง Mono 29
เริ่มออกอากาศ 9 มกราคม 2560
เวลาออกอากาศ 20:30 - 22:00 น.
  
กำกับโดย ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล
ประพันธ์โดย บทประพันธ์โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล, ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล, บทโทรทัศน์โดย วรยุทธ พิชัยศรทัต, ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล
นำแสดงโดย
ณัฐชนน บุญศิริ ... สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่วงวัยรุ่น)
ภานุกร วงศ์บุญมาก ... สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่วงวัยเด็ก)
ณปภัช ฐิตะกวิน ... มณีจันทร์ (ช่วงวัยรุ่น)
นวลจันทร์ ณ ถลาง ... มณีจันทร์ (ช่วงวัยเด็ก)
ภัทรวดี เหลาสา ... องค์หญิงวิไลกัลยา
พชรณมน นนทภา ... พระสุพรรณกัลยา
กรภัทร์ เกิดพันธุ์ ... มังกยอชวา (ช่วงวัยรุ่น)
ภัทรกร ประเสริฐเศรษฐ ... มังกยอชวา (ช่วงวัยเด็ก)
สรพงษ์ ชาตรี ... มหาเถรคันฉ่อง
ศุกล ศศิจุลกะ ... พระมหาจักรพรรดิ
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ... พระมหาธรรมราชา
ศิรประภา สุขดำรงค์ ... พระวิสุทธิกษัตรีย์
ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี ... พระเทพกษัตรีย์
อภิปราชญ์ ต่างใจ ... พระราเมศวร
เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์ ... พระมหินทร์
รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์ ... พระเอกาทศรถ/องค์ขาว
สิทธิโชค เผือกพูลผล ... พระราชมนู/บุญทิ้ง
ปรเมศร์ น้อยอ่ำ ... บุเรงนอง
กษาปณ์ จำปาดิบ ... นันทบุเรง
ณุศรา ประวันณา ... พระนางเมงพยู
จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร ... พระยาทาละ
ธนายง ว่องตระกูล ... ลักไวทำมู
น้องบิว ขาวคง ... สมิง
ผู้สร้าง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

ภาพนิ่งจากละคร

เรื่องย่อ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์ ภาค องค์ประกันหงสา

พุทธศักราช ๒๑๐๖ พระเจ้าหงสาวดี บุเรงนอง (ปรเมศร์ น้อยอ่ำ) ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยา โดยได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนืออันมีเมืองพิษณุโลกเป็นราชธานีได้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชา (อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) เจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลก - พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวร หรือ พระองค์ดำ (ณัฐชนน บุญศิริ) จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภัยอันตราย และจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา

ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (ศุกล ศศิจุลกะ) เจ้าแผ่นดินอยุธยา ทรงยอมเจรจาหย่าศึกกับพม่ารามัญ และ ถวายช้างเผือก ๔ เชือก ทั้งให้สมเด็จพระราเมศวร (อภิปราชญ์ ต่างใจ) ราชโอรส เสด็จไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่า ข้างสมเด็จพระมหาธรรมราชา ก็จำต้องถวายตัวสมเด็จพระนเรศวร ราชโอรสองค์โต ซึ่งมีพระชนมายุได้เพียง ๙ ชันษา ไปเป็นองค์ประกัน ประทับยังหงสาประเทศเช่นกัน

ด้วยพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธ ทั้งยังองอาจกล้าหาญ สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระเจ้าหงสาวดี บุเรงนอง ประดุจพระราชบุตรร่วมสายสันตติวงศ์ แลทรงมีสายพระเนตรยาวไกลเห็นว่า สืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในอุษาคเนย์ประเทศ จึงทรงปลูกฝังให้สมเด็จพระนเรศวรผูกพระทัยรักแผ่นดินหงสา เพื่อจะได้อาศัยเป็นผู้สืบอำนาจอุปถัมภ์ค้ำชูราชอาณาจักร ซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยความยากลำบาก แลหาได้วางพระทัยในพระราชโอรส พระเจ้านันทบุเรง (กษาปณ์ จำปาดิบ) และพระราชนัดดา มังกยอชวา (กรภัทร์ เกิดพันธุ์) ด้วยทรงเล็งเห็นว่าราชนิกุลทั้งสองพระองค์นั้น หาได้เป็นผู้ทรงคุณธรรม เหตุนี้จึงเป็นชนวนให้พระเจ้านันทบุเรง และราชโอรสมังกยอชวา ขัดพระทัยทั้งผูกจิตริษยาสมเด็จพระนเรศวรตลอดมา

นับแต่เริ่มเข้าประทับในหงสานคร พระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้พระมหาเถรคันฉ่อง (สรพงษ์ ชาตรี) พระรามัญผู้มากด้วยวิทยาคุณและเจนจบในตำราพิชัยสงคราม เป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการแก่สมเด็จพระนเรศวร ยังผลให้ยุพราชอยุธยาเชี่ยวชาญการยุทธ กลช้าง กลม้า กลศึก ทั้งข้างอยุธยาและข้างพม่ารามัญหาผู้เสมอเหมือน

พุทธศักราช ๒๑๑๒ (๖ ปีต่อมา) สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เจ้าแผ่นดินอยุธยาเสด็จออกผนวช แลสถาปนาสมเด็จพระมหินทร์ (เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์) ราชโอรสองค์รอง ขึ้นเสวยราชสมบัติสืบแทน สมเด็จพระมหินทร์ทรงคลางแคลงพระทัยในความจงรักภักดีของ สมเด็จพระมหาธรรมราชามาแต่ครั้งสงครามชิงช้างเผือก เมื่อ ๖ ปีก่อน ขณะที่เจ้าแผ่นดินพิษณุโลกก็หาได้ยำเกรงสมเด็จพระมหินทร์เช่นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

กษัติร์ย์อยุธยาพระองค์ใหม่ จึงหันไปสมคบกับสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว ร่วมกันเข้าตีเมืองพิษณุโลก แต่กระทำการมิสำเร็จ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเห็นเชิงสบโอกาส จึงยกทัพใหญ่เข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกคำรบ ครั้งนั้น สมเด็จพระนเรศวร ร่วมโดยเสด็จมากับทัพหงสา แลทรงประทับอยู่เพียงเมืองพิษณุโลก มีเพียงสมเด็จพระมหาธรรมราชา โดยเสด็จกษัตริย์หงสาลงมากรุงศรีอยุธยา ด้วยตั้งพระทัยจะเกลี้ยกล่อมให้ สมเด็จพระมหินทร์ยอมสวามิภักดิ์พระเจ้าบุเรงนอง เพราะเล็งเห็นว่าอยุธยายากจะต่อรบเอาชัย แม้ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงลาผนวชมาบัญชาการรบด้วยพระองค์เอง แต่อยู่ได้มิช้านานก็เสด็จสวรรคตระหว่างศึก กรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

ข้างสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งประทับอยู่ยั้งยังนครพิษณุโลกแต่ต้นศึก ทรงรู้ซึ้งว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชบิดามิได้คิดคดเป็นกบฏต่อแผ่นดิน แต่ก็หาได้เห็นด้วยกับการอ่อนข้อสวามิภักดิ์พม่ารามัญ น้ำพระทัยอันมั่นคง เด็ดเดี่ยวนั้น ถึงแม้จะมิได้แพร่งพราย แต่ก็ประจักษ์อยู่ในหมู่ข้าราชบริพารใกล้ชิดผู้รักและหวงแหนในเอกราชของแผ่นดิน จึงพากันนิยมในน้ำพระทัย แลพร้อมใจถวายความจงรักภักดีแต่นั้นมา

ครั้นเสร็จศึกอยุธยาพุทธศักราช ๒๑๑๒ สมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงถวาย พระสุพรรณกัลยา (พชรณมน นนทภา) พระพี่นางสมเด็จพระนเรศวร แก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง และสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา ครั้นลุปีพุทธศักราช ๒๑๑๔ พระสุพรรณกัลยา แลขอตัวสมเด็จพระนเรศวร จากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง เสด็จกลับยังเมืองพิษณุโลก เพื่อช่วยราชการข้างอยุธยา และโปรดให้สมเด็จพระนเรศวรเสวยราชย์ครองเมืองพิษณุโลก เป็นใหญ่เหนือหัวเมืองเหนือทั้งปวง

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้