1. สยามโซน
 2. ละคร

ละครช่อง TPBS

 • It's Ok To Be 30 สามสิบกำลังดี
  เริ่มออกอากาศ: 1 ก.ย. 66
  นำแสดงโดย: ฐาณิดาภัทฐ์ ติณสุทธินานนท์, เปี่ยมชล ดำรงสุนทรชัย, พิจิกา จิตตะปุตตะ, ปาลิน นารดาสิริ, ธนัชพร อุตสาหจิต
 • บุษบาลุยไฟ
  เริ่มออกอากาศ: 23 มิ.ย. 66
  นำแสดงโดย: เฌอปราง อารีย์กุล, โทนี่ รากแก่น, ภัทรสุดา อนุมานราชธน, สมชาย เข็มกลัด, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • สืบสวนสำนวนรัก
  เริ่มออกอากาศ: 21 พ.ค. 66
  นำแสดงโดย: มชณต สุวรรณมาศ, ณัฐกฤตา รำมะนู, จรณ โสรัตน์, เทมส์ สรรพกิจ, รัชด ชมภูนิช
 • Sweet Sensory เรื่องรัก หลากรส
  เริ่มออกอากาศ: 31 มี.ค. 66
  นำแสดงโดย: สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, ภัชธร ธนวัฒน์, นฤภรกมล ฉายแสง, กานต์พิชชา พัฒนศักดิ์, ภีมพล พาณิชย์ธำรง
 • The Interns หมอ-มือ-ใหม่
  เริ่มออกอากาศ: 10 ก.พ. 66
  นำแสดงโดย: ปกวรร์ฉัตร ชาญเฉลิมวรนันท์, วโรดม เข็มมณฑา, นฤภรกมล ฉายแสง, พลวิชญ์ เกตุประภากร, รินรดา ธุระพันธ์
 • ณ ขณะเหงา
  เริ่มออกอากาศ: 30 ต.ค. 65
  นำแสดงโดย: ภูมิภัทร ถาวรศิริ, เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ, ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์, รัดเกล้า อามระดิษ, ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ
 • พาย สายน้ำแห่งความฝัน
  เริ่มออกอากาศ: 18 ก.ย. 65
  นำแสดงโดย: ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์, กิตติภัทร แก้วเจริญ, นฤภรกมล ฉายแสง, ปาลิน นารดาสิริ, อรอนงค์ ปัญญาวงค์
 • Junk Mail จดหมายที่ไม่ถูกเปิด
  เริ่มออกอากาศ: 10 ก.ค. 65
  นำแสดงโดย: ศิริพล ศิรินินาทกุล, ภาวดี คุ้มโชคไพศาล, รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์, นฤมล พงษ์สุภาพ, ณปรัชญ์ รัตนนิตย์
 • The Rhythm of Life จังหวะชีวิต...ลิขิตฝัน
  เริ่มออกอากาศ: 14 พ.ค. 65
  นำแสดงโดย: ต้นหน ตันติเวชกุล, พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค, ภีมพล พาณิชย์ธำรง, ธนัชญา ตรีสิริเกษม, แดน พฤกษ์พยุง
 • ความรักความทรงจำ
  เริ่มออกอากาศ: 2 เม.ย. 65
  นำแสดงโดย: พีรวัส แสงโพธิรัตน์, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, น้ำเงิน บุญหนัก, ดวงดาว จารุจินดา, อภิศรา วงศ์ทัศนีโย
 • ครูมะ ห้อง ป.3 ก
  เริ่มออกอากาศ: 19 ก.พ. 65
  นำแสดงโดย: อารักษ์ อมรศุภศิริ, ภาลฎา ฐิตะวชิระ, กนกกาญจน์ จุลทอง, ภาสวร บวรกีรติ, ศุภกร กิจสุวรรณ
 • จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี
  เริ่มออกอากาศ: 1 ม.ค. 65
  นำแสดงโดย: จิรายุ ตันตระกูล, นัฐรุจี วิศวนารถ, นีน ตเว ยู ออง, นัฐรุจี วิศวนารถ :ปิ่น, เดาง์
 • Reunion เรียนอยู่นี่
  เริ่มออกอากาศ: 6 พ.ย. 64
  นำแสดงโดย: รอง เค้ามูลคดี, ปนัดดา โกมารทัต, อุทุมพร ศิลาพันธ์, วิยะดา อุมารินทร์, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว
 • อาชญากล คน 5G
  เริ่มออกอากาศ: 4 ก.ย. 64
  นำแสดงโดย: พลวิชญ์ เกตุประภากร, สุทัตตา อุดมศิลป์, อัฒรุต คงราศรี, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, ชลาทิศ ตันติวุฒิ
 • ลิเก ๑๐๐ ล้าน (วิว)
  เริ่มออกอากาศ: 28 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา, ศรันฉัตร์ สมบูรณ์
 • Super แม้น
  เริ่มออกอากาศ: 21 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, ภาลฎา ฐิตะวชิระ
 • ความทรงจำใหม่ หัวใจเดิม
  เริ่มออกอากาศ: 14 ส.ค. 64
  นำแสดงโดย: ณัฏฐ์ กิจจริต, นฤภรกมล ฉายแสง
 • บริษัทบำบัดหนี้
  เริ่มออกอากาศ: 6 ก.พ. 64
  นำแสดงโดย: เสฎฐวุฒิ อนุสิทธิ์, เขมิศรา พลเดช, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์, อติคุณ อดุลโภคาธร
 • Tea Box ชายชรากับหมาบ้า
  เริ่มออกอากาศ: 23 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร, ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ, หัสยา อิสริยะเสรีกุล, จิตต์ติภัทร วรกิจพิพัฒน์
 • จอห์นนี่เดินเยี่ยงไก่
  เริ่มออกอากาศ: 9 ม.ค. 64
  นำแสดงโดย: พลอย ศรนรินทร์, สมชาย ศักดิกุล, ณปรัชญ์ รัตนนิตย์, อดิเรก วัฏลีลา
 • ลูกเหล็ก เด็กชอบยก Clean and Jerk
  เริ่มออกอากาศ: 22 ก.ย. 62
  นำแสดงโดย: พัศชนันท์ เจียจิรโชติ, รชยา ทัพพ์คุณานนต์, มณิภา รู้ปัญญา, พลวิชญ์ เกตุประภากร, ณัชพล รัตนมงคล
 • คู่ซ่าคดีป่วน
  เริ่มออกอากาศ: 4 ส.ค. 62
  นำแสดงโดย: อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์, ภัชธร ธนวัฒน์
 • ฝันให้สุด Dream Teen
  เริ่มออกอากาศ: 18 พ.ย. 61
  นำแสดงโดย: นิธิดล ป้อมสุวรรณ, ภีมพล พาณิชย์ธำรง, ญานนีน ภารวี ไวเกล, จินตนัดดา อัตถวิบูลย์, เพตี้อิ โฮการิ
 • ก๊วนสืบ หลังเลิกเรียน
  เริ่มออกอากาศ: 17 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: ธีร์ อริยฤทธิ์วิกุล, พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน, ดารณีนุช ปสุตนาวิน, เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง, กันณ์ทรงพล อนันตวุฒิ
 • มอม
  เริ่มออกอากาศ: 10 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: เทมส์ สรรพกิจ, พิมดาว พานิชสมัย, ธารใส ไตรคุ้มพันธุ์, ทศพล หมายสุข, บัณฑิฏา สันตยารมย์
 • ฤดูกาลแห่งรัก
  เริ่มออกอากาศ: 3 ก.พ. 61
  นำแสดงโดย: ศิรชัช เจียรถาวร, สุเมธ องอาจ, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, นีรนุช ปัทมสูต, อธิศาพัฒน์ วงศ์เงินยวง
 • แสงจากพ่อ
  เริ่มออกอากาศ: 25 ก.ย. 60
  นำแสดงโดย: ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ลลนา ก้องธรนินทร์, รอง เค้ามูลคดี, วรเวช ดานุวงศ์
 • บันทึกน้ำตา 1 ลิตร (One Litre of Tears)
  เริ่มออกอากาศ: 5 พ.ค. 51
  นำแสดงโดย: ซาวาจิริ เอริกะ, นิชิคิโด เรียว, ยากูชิมารุ ฮิโรโกะ
 • ทะเลสาปสีเลือด
  เริ่มออกอากาศ: 20 ม.ค. 50
  นำแสดงโดย: พิษณุ นิ่มสกุล, นาตาลี เจียรวนนท์, ภาราดา พัฒนาหิรัญ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, อุษณีย์ รักกสิกรณ์
 • ดนตรีรักหัวใจปรารถนา
  เริ่มออกอากาศ: 9 ธ.ค. 49
  นำแสดงโดย: ซอโดยอง, ฮานฮโยจู, แดเนียล ฟิลิป เฮนนี่, อีโซยอน
 • กิ๊กรักให้ฉ่ำหัวใจ
  เริ่มออกอากาศ: 15 ก.ค. 49
  นำแสดงโดย: ฮัน จี เฮ, คิม ซอค ฮุน, ซอง ซอน มี, ควอน โอ จุง, Joo Hyun
 • พ่อครัวหัวปาก์
  เริ่มออกอากาศ: 22 มิ.ย. 49
  นำแสดงโดย: พัสสน ศรินทุ, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, ภุชงค์ โยธาพิทักษ์, ปิยมาศ โมยะกุล, รอง เค้ามูลคดี
 • ปฏิบัติการ...โนบุตะ
  เริ่มออกอากาศ: 3 มิ.ย. 49
  นำแสดงโดย: คาซึยะ คาเมนาชิ, โทโมฮิสะ ยามาชิตะ, มากิ โฮริคิตะ, เอริกะ โทะดะ, ยูโตะ นาคาจิม่า
 • ครูเซี้ยว..นักเรียนแสบ
  เริ่มออกอากาศ: 22 เม.ย. 49
  นำแสดงโดย: Park Tae-in, Na Bo-ri, Ji Hyun woo, Noh Jemma
 • มิอาจห้ามใจรัก ( Ireland )
  นำแสดงโดย: ฮยอนบิน, ลีนายอง, คิมมินจุน, คิมมินจอง
 • ซิ่งสุดใจเติมไฟฝัน ( ENGINE )
  นำแสดงโดย: ทาคุยะ คิมุระ, โขะยูกิ, โยชิโอะ ฮาราดะ, จุริ อุเอะโนะ, เอริกะ โทะดะ
 • สะใภ้สุดขั้ว...แม่ผัวสุดซ่าส์
  นำแสดงโดย: วิทยา วสุไกรไพศาล, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, ญาณี จงวิสุทธิ์, สอง โกเจริญกิจ, วิญาดา จงรัตนเมธีกุล
 • พริกหวาน น้ำตาลเผ็ด
  นำแสดงโดย: สหรัถ สังคปรีชา, แองจี้ เฮสติ้งส์, กมล ศิริธรานนท์, พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์, ปิยะ วิมุกตายน
 • คมรัก...คมเสน่หา
  นำแสดงโดย: ธนกฤต พานิชวิทย์, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, ดนัย ตันธนะศิริวงศ์, ปวีณา ตันท์ศรีสุโรจน์, ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป
 • ฉันนี่แหละ...คิมซัมซุน
  นำแสดงโดย: คิมซุนอา, ฮยอนบิน, จุงแรวอน, แดเนียล ฟิลลิป เฮนีย์, ลีกยูฮัน
 • แชตรักหนุ่มรถไฟ ( Trainman )
  นำแสดงโดย: อัตทซึชิ อิโต้, มิซากิ อิโต้, มิโฮ ชิราอิชิ, มากิ โฮริคิตะ, ซุโด ริสะ
 • Slow Dance ( รักจังหวะสโลว์ )
  นำแสดงโดย: ซาโตชิ ซึมาบุกิ, เอริ ฟุคาซึ, นาโอฮิโตะ ฟูจิกิ, เรียวโกะ ฮิโรสุเอะ, โคทาโร่ โคอิซึมิ