สุริโยไท

9.60 คะแนนสยามโซน เต็ม 10 (10 โหวต) ร่วมโหวต
 • ชื่ออังกฤษThe Legend of Suriyothai
 • ปีที่เปิดตัว2544
 • เข้าฉายในไทย8 สิงหาคม 2546
 • เข้าฉายครั้งแรกในไทย17 สิงหาคม 2544
 • นำแสดงหม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
 • ภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท ได้พลิกฟื้นประวัติศาสตร์อยุธยาช่วงต้น โดยลำดับเหตุการณ์แต่ครั้งรัชกาลสมเด็จพระเจ้ารามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ.2034-2072) ก่อนมายุติลงตรงมหายุทธสงครามศึกตะเบงชเวตี้ (พ.ศ.2091) ครอบคลุมระยะเวลารวมแล้ว 57 ปี โดยประมาณ

  เหตุการณ์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 นั้นเป็นช่วงสมัยที่ราชอาณาจักรอโยธยา มีเจ้าเหนือครองหัวราชย์ถึง 2 พระองค์ หนึ่งนั้นคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งทรงครองราชย์อยู่ยังราชธานีฝ่ายใต้ อันได้แก่กรุงอโยธาศรีรามเทพนคร ส่วนอีกหนึ่งนั้นเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระรามาธิบดี ทรงพระนามว่าพระอาทิตยาครองราชย์อยู่ยังเมืองพระพิษณุโลก อันเป็นราชธานีฝ่ายเหนือ พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสายสันตติวงศ์มาแต่วงศ์สุพรรณภูมิ

  ราชอาณาจักรอโยธยาครั้งนั้น หยัดยืนอยู่ได้ด้วยอาศัยกำลังของเจ้าราชนิกุล ที่สืบสายมาจากราชวงศ์สำคัญ 4 ราชวงศ์ด้วยกัน อันได้แก่ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัยเดิม และราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ที่เคยเป็นใหญ่ในอาณาจักรดินแดนใต้แห่งคาบสมุทรไทย ถึงแม้ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เจ้านายในราชวงศ์สุพรรณภูมิจะทรงครองความเป็นใหญ่ในแผ่นดินอโยธยาทั้งเหนือใต้ แต่ความมั่นคงทางอำนาจยังต้องพึ่งพิงกำลังสนับสนุนของเหล่าราชนิกุลที่เหลือ

  ครั้งนั้นแผ่นดินอโยธยาฝ่ายเหนือ อันมีเมืองพระพิษณุโลกเป็นราชธานีปรากฏเจ้านายในราชวงศ์พระร่วงที่สำคัญอย่างน้อยสองพระองค์ หนึ่งคือพระสุริโยทัยผู้เป็นพระธิดาของออกญาศรีสุรินทร์ อีกผู้หนึ่งคือขุนพิเรนทรเทพเป็นพระญาติพระสุริโยทัย มีศักดิ์เป็นพระเชษฐาแต่มิได้ร่วมสายโลหิตเดียวกัน เจ้านายสายวงศ์พระร่วงทั้งสองเจริญวัยมาด้วยกัน ครั้นขึ้นวัยแรกรุ่นเป็นหนุ่มสาวต่างมีใจปฏิพัทธ์แก่กันฉันท์คนรัก

  กระนั้นก็ดีพระสุริโยทัยหาได้ออกเรือนกับขุนพิเรนทรเทพไม่ เพราะพระนางจำต้องอภิเษกสมรสกับพระเฑียรราชา ผู้รั้งตำแหน่งพระเยาวราชแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระเฑียรราชาผู้นี้เป็นโอรสในสมเด็จพระอาทิตยาผู้ครองเมืองพระพิษณุโลกอยู่ในขณะนั้น การอภิเษกสมรสระหว่างพระสุริโยทัยกับพระเฑียรราชา โดยนัยหนึ่งเป็นการกระชับไมตรีทางการเมือง ระหว่างราชนิกุลข้างสุพรรณภูมิและข้างพระร่วงให้ยั่งยืนมั่นคงขึ้น

  เหตุการณ์บ้านเมืองเริ่มผันแปรเสื่อมถอย เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2072 อันเป็นปีเดียวกันที่ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏขึ้น การสวรรคตครั้งนั้นเป็นเหตุแห่งการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินทั้งฝ่ายใต้และฝ่ายเหนือ กล่าวคือพระอาทิตยาทรงเสด็จจากเมืองพระพิษณุโลกลงมาครองกรุงอโยธยา เถลิงพระนามว่าสมเด็จหน่อพุทธางกูร ส่วนราชธานีฝ่ายเหนือที่ว่างลงนั้น ทรงโปรดให้พระชัยราชา ผู้เป็นราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ขึ้นไปครองแทน

  ครั้งนั้นพระเฑียรราชาผู้ราชโอรสพระอาทิตยาหรือสมเด็จหน่อพุทธางกูร จำต้องนำพระสุริโยทัยโดยเสด็จพระราชบิดาลงมาประทับยังวังชัยในกรุงศรีอยุธยา พระเฑียรราชายังคงรั้งตำแหน่งพระเยาวราชดังเดิม

  การสืบมาได้ปรากฏไข้ทรพิษระบาดหนัก เป็นเหตุให้พระหน่อพุทธางกูรเสด็จสวรรคตเพราะภัยร้ายนั้น บ้านเมืองจึงเกิดเป็นทุรยศ ด้วยพระรัฎฐาธิราชกุมารพระราชโอรสในสมเด็จหน่อพุทธางกูรผู้สืบราชสมบัติต่อมานั้น มีพระชนมายุเพียง 5 พรรษา เป็นเหตุให้กิจการงานเมืองต้องตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของเจ้าพระยายมราช ผู้มีศักดิ์เป็นพระอัครชายา ผู้ให้กำเนิดพระรัฎฐาธิราช เจ้าพระยายมราชเป็นคนคด ฉ้อราษฎร์บังหลวงจนไพร่บ้านเมืองเดือดร้อนกันไปทั่ว

  ขณะที่แผ่นดินอยุธยาลุกเป็นไฟนั้น แผ่นดินพุกามประเทศฝ่ายพม่าได้ปรากฏกษัตริย์หนุ่มผู้เข้มแข็งนามว่าตะเบงชเวตี้ กษัตริย์พม่าพระองค์นี้ได้รวบรวมบ้านเมืองขึ้นเป็นปึกแผ่นได้สำเร็จ พระชัยราชาผู้ครองราชธานีฝ่ายเหนือเห็นมิเป็นการ จึงนำกำลังแต่เมืองเหนือลงมาปราบยุคเข็ญในพระนครหลวง และปราบดาภิเษกสถาปนาพระองค์เองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่แทนที่พระรัฎฐาธิราช ซึ่งถูกสำเร็จโทษไปด้วย เพราะพระชัยราชามิทรงประสงค์จะละไว้ให้เป็นเสี้ยนหนาม

  ถึงแม้ราชอาณาจักรอยุธยาจะมีอันผลัดเปลี่ยนแผ่นดินติดต่อกันมาถึง 4 รัชกาล แต่อำนาจนั้นยังคงตกอยู่กับเจ้านายในราชวงศ์สุพรรณภูมิดังเดิม

  สมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าทรงเป็นกษัตริย์นักรบ ในรัชกาลของพระองค์ได้ทรงทำศึกมีชัยเหนือพม่าที่เมืองเชียงกราน อันเป็นเมืองในขอบขัณฑสีมาอโยธยาด้านฝั่งตะวันตก พระองค์ยังทรงนำทัพขึ้นไปรบถึงเชียงใหม่ ขณะเมื่อพระองค์ทรงออกไปรบในแดนต่างๆ นั้น จะทรงสถาปนาพระเฑียรราชาขึ้นที่อุปราช ดูแลราชการแผ่นดินอโยธยาต่างพระเนตรพระกรรณเสมอมา

  ต่อมาพระชัยราชาธิราชทรงได้เจ้านายข้างวงศ์อู่ทองมาเป็นพระสนมเอก มีพระนามปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าท้าวศรีสุดาจันทร์ ท้าวศรีสุดาจันทร์ไม่เพียงถือโอกาสในคราวที่พระสวามีติดศึกต่างแดนลอบมีสัมพันธ์สวาทกับพันบุตรศรีเทพ ผู้เป็นบุตรเจ้าเมืองศรีเทพ ซึ่งเป็นเจ้านายสายอู่ทอง พระนางยังคบคิดกับชู้รัก ซึ่งภายหลังได้รับอวยยศขึ้นเป็นขุนชินราช ลอบวางยาพิษพระชัยราชาธิราช ด้วยมุ่งหวังชิงบัลลังก์อโยธยาคืนมาจากเจ้านายสายสุพรรณภูมิ

  ท้าวศรีสุดาจันทร์และขุนชินราชยังลอบวางยาพิษพระยอดฟ้า พระราชโอรสในพระชัยราชาธิราช ภายหลังจากที่พระองค์เสวยราชสมบัติ สืบต่อจากพระราชบิดาได้ไม่นาน (ไม่เกิน 2 ขวบปี พ.ศ.2089-2091) ท้ายที่สุดท้าวศรีสุดาจันทร์ได้สถาปนาขุนชินราชขึ้นเป็นกษัตริย์อโยธยา เถลิงพระนามว่าขุนวรวงศาธิราช นับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวแห่งสายราชนิกุลอู่ทองที่ได้กลับขึ้นมาเป็นใหญ่อีกครั้ง หลังจากที่สูญเสียอำนาจให้กับเจ้านายฝ่ายสุพรรณภูมิไปเนิ่นนานปี

  ในช่วงการผลัดเปลี่ยนอำนาจ นับแต่พระชัยราชาถูกลอบปลงพระชนม์ พระเฑียรราชาผู้รั้งตำแหน่งอุปราชและผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน จำต้องหลบลี้ราชภัยด้วยการออกบวช ข้างพระสุริโยทัยนั้นไม่เพียงแต่ต้องคอยระแวดระวังภัยให้พระสวามี พระราชโอรสและพระราชธิดา ซึ่งต่างยังทรงประทับอยู่ในวังชัย แต่ยังทรงพยายามคิดการโค่นล้มอำนาจขุนวรวงศาและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เป็นการลับ เพื่อพลิกฟื้นบ้านเมืองให้กลับคืนเป็นปกติสุขตามเดิม พระนางได้ลอบติดต่อขุนพิเรนทรเทพ ซึ่งพระนางเคยมีสัมพันธ์ใกล้ชิดมาแต่วัยเยาว์ จนท้ายที่สุดสามารถเหนี่ยวรั้งให้ขุนพิเรนทรเทพรวมกำลังพลฝ่ายเหนือสมทบกับขุนอินทรเทพ หมื่นราชเสน่หานอกราชการ และหลวงศรียศ โค่นอำนาจขุนวรวงศาได้สำเร็จ

  คณะผู้ก่อการได้ร่วมกันสถาปนาพระเฑียรราชาขึ้นเป็นกษัตริย์อโยธยา เถลิงพระนามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เป็นเหตุให้อำนาจหวนกลับมาตกอยู่ในมือเจ้านายราชวงศ์สุพรรณภูมิอีกครั้งหนึ่ง

  ข่าวการแย่งชิงอำนาจกันภายในราชอาณาจักรอโยธยา ล่วงรู้ไปถึงหูพระเจ้าตะเบงชเวตี้ ซึ่งขณะนั้นได้ทรงรวบรวมแผ่นดินพุกามขึ้นเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้ว และได้ย้ายราชธานีจากเมืองตองอูลงมาประทับยังกรุงหงสาวดี ซึ่งเป็นราชธานีเดิมของกษัตริย์มอญ พระเจ้าตะเบงชเวตี้เห็นได้จังหวะเหมาะ จึงรวบรวมไพร่พลเมืองตองอู เมืองแปร เมืองหงสาวดี และหัวเมืองมอญน้อยใหญ่ ผสมทหารโปรตุเกส ผู้ชำนาญการใช้ปืนไฟ จัดเป็นกองทัพใหญ่ ยกเข้ามาทางด้านพระเจดีย์สามองค์ จนสามารถนำกำลังเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ได้สำเร็จ

  ศึกพม่ารามัญครั้งนั้นใหญ่หลวงนัก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงนำกำลังออกปะทะพม่า จนรบกันเป็นโกลาหลในทุ่งมะขามหย่อง กษัตริย์อโยธยาทรงกระทำคชยุทธด้วยตะโดธรรมราชาเจ้าเมืองแปร ครั้งนั้นช้างพระที่นั่งเสียหลักหันหลังหนีช้างข้าศึก พระสุริโยทัยทรงมีพระกตัญญูภาพขับพระคชาธารพลายทรงตะวันเข้าขวางช้างพระเจ้าแปร และทรงต่อรบป้องกันพระสวามีจนสิ้นพระชนม์ ภาพยนตร์ได้มายุติลงตรงเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งนั้นในประวัติศาสตร์

  ภาพยนตร์สุริโยไทไม่เพียงชี้มุ่งชัดถึงพิบัติภัย อันเกิดแต่การแตกสามัคคีในหมู่คนไทย แต่ยังได้เปิดมิติประวัติศาสตร์ให้เห็นถึงบทบาทของสตรีสูงศักดิ์ในราชสำนัก ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญไม่แพ้ชายในการขับเคลื่อนกงล้อประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้เกิดเหตุพลิกผันผลัดแผ่นดิน ไปจนถึงการพลีชีพกลางสมรภูมิศึก เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชของราชอาณาจักร

 • กำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
 • เขียนโดย
 • นำแสดงโดย
  • หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี
  • ศรัณยู วงศ์กระจ่าง
  • พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
  • ฉัตรชัย เปล่งพานิช
  • จอนนี่ แอนโฟเน่
  • ใหม่ เจริญปุระ
  • สินจัย เปล่งพานิช
  • สรพงษ์ ชาตรี
  • อำพล ลำพูน
  • ศุกกรณ์ กิจสุวรรณ
  • เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
  • วรรณษา ทองวิเศษ
  • รณฤทธิชัย คานเขต
  • สหรัถ สังคปรีชา
  • วรุฒ วรธรรม
  • ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์
  • สมบัติ เมทะนี
  • เอกพัน บรรลือฤทธิ์
  • สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์
  • มานพ อัศวเทพ
  • กรุง ศรีวิไล
  • อดิเทพ ชดช้อย
  • สุเชาว์ พงษ์วิไล
  • อรัญญา นามวงศ์
  • นัยนา จันทร์เรือง
  • ปวันรัตน์ นาคสุริยะ
  • จิระวดี อิศรางกูรฯ
  • ญาณี ตราโมท
  • มีศักดิ์ นาครัตน์
  • พิศาล อัตรเศรณี
  • ทาริกา ธิดาทิตย์
  • ปวีณา หงสกุล
  • พิศมัย วิไลศักดิ์
  • สุรชัย จันทิมาธร
  • ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ
  • ดำรง พุฒตาล
  • นาถ ภูวนัย
  • จรัสพงษ์ สุรัสวดี
  • ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี
  • มารศรี อิศรางกูรฯ
  • อรสา อิศรางกูรฯ
  • ผจญ ดวงขจร
  • ไพโรจน์ ใจสิงห์
  • ครรชิต ขวัญประชา
  • สรนันทร์ ร.เอกวัฒน์
  • วิโรจน์ ตั้งวานิช
  • อำพัน เจริญสุข
  • สีเทา เพ็ชรเจริญ
  • โกร่ง กางเกงแดง
  • สวง ทรัพย์สำรวย
  • บุญส่ง ดวงดารา
  • นภาพร หงสกุล
  • พรพิมล รักธรรม
  • เขมสรณ์ หนูขาว
  • ฝนพา สาทิสสะรัต
  • ไกรลาศ เกรียงไกร
  • สามารถ พยัคฆ์อรุณ
  • เขาทราย กาแลคซี่
  • เมืองชัย กิตติเกษม
  • แรม วรธรรม
  • ยอดชาย เมฆสุรรณ
  • เกียรติศักดิ์ ศักดานุภาพ
  • อภิญญ์ รัชตะหิรัญ
  • พิมลรัตน์ พิศลยบุตร
  • ชมพูนุท เศวตวงศ์
  • จีระนันท์ กิจประสาน
  • วิทยา โกมลฐิติกานต์
  • สรณัฎฐ์ ฉัตรวิบูรณ์
  • รุษยา เกิดฉาย
  • ไกร ครรชิต
  • ลูคัส อดัม บุญธนากิจ
  • ปรมัติ ธรรมมล
  • จีรวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์
  • กังวาล รุ่งเรือง
 • ประเภท Drama / War
 • สร้างโดย Thailand
 • จำหน่ายโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ชื่ออื่นๆ
  Suriyothai

advertisement

วันนี้ในอดีต

เกร็ดภาพยนตร์

 • New Year's Eve - ฮัลลี เบอร์รี ได้รับเลือกให้แสดงบท ลอรา ในเรื่องนี้ แต่ ฮัลลี ได้ขอถอนตัวเนื่องจากต้องใช้เวลากับการขึ้นศาลพิจารณาเรื่องสิทธิในการดูแลลูกระหว่างตัวเธอกับอดีตคนรู้ใจ เกเบรียล ออบรีย์ ทำให้ แคตเธอรีน ไฮเกิล ได้รับบทนั้นไป หลังจากการพิจารณาคดีเสร็จสิ้น ฮัลลี มาทดสอบการแสดงอีกครั้ง ก่อนจะได้รับเล่นบท แคลร์ ในเรื่อง อ่านต่อ»
 • ส.ค.ส. สวีทตี้ - โก๊ะตี๋ อารามบอย บอกกับ ยอร์ช - ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ ผู้กำกับของเรื่องนี้ว่าถ้าตนเองจะมีนางเอก ขอให้คนนั้นเป็น สายป่าน - อภิญญา สกุลเจริญสุข ทั้งสองคนจึงได้ร่วมงานในภาพยนตร์ซึ่งกำกับโดย ยอร์ช อีกครั้ง นับจากเรื่อง 32 ธันวา เมื่อปี พ.ศ. 2552 อ่านต่อ»

เปิดกรุภาพยนตร์

Gods of Egypt Gods of Egypt ความอยู่รอดของหมู่มวลมนุษยชาติอยู่บนสถานการณ์อันล่อแหลม เมื่อ เบก (เบรนตัน ธเวตส์) มนุษย์ที่ต้องมาเป็นวีรบุรุษจำเป็น รั...อ่านต่อ»